Algemene voorwaarden

De Piratenboot heeft zijn maatschappelijke zetel te Koolskampstraat 13, 8740 Pittem met BTW-nummer BE 0501.543.646

Verzakingsrecht:
Bij elke verkoop op afstand heeft de consument het recht af te zien van de aankoop binnen de 14 dagen na levering van de artikelen. Wenst u hiervan gebruik te maken dan dient u ons binnen de 14 dagen na ontvangst van de artikelen schriftelijk (brief/e-mail) op de hoogte te brengen. De artikelen moeten ongebruikt en in originele verpakking teruggestuurd worden binnen de 14 dagen na levering, de verzendingskosten en -risico's zijn voor rekening van de consument. Wanneer wij de desbetreffende artikelen ongebruikt en in originele verpakking ontvangen wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de consument.

Toepassing:
De koper gaat akkoord met onderstaande algemene voorwaarden van zodra deze een bestelling plaats via deze website. Er kan geen bestelling geplaatst worden zonder akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden, technisch gezien laat onze site dit niet toe. De algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de koper worden uitgesloten behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

Aanvaarding van de bestelling:
De Piratenboot is slechts gebonden aan bestelling na schriftelijke bevestiging. Alle informatie over producten en diensten zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

Verzending:
Pakjes worden pas verzonden wanneer het te overschrijven bedrag op onze rekening staat of de PayPal transactie volledig voltooid is. Artikelen worden enkel geleverd in de landen waarvoor de website de levering toestaat. Let op voor foutieve (leverings)adressen, deze zijn de verantwoordelijkheid van de koper en kunnen extra kosten met zich meebrengen.

Afhaling:
De gekochte artikelen kunnen ook na betaling afgehaald worden op het adres Koolskampstraat 13, 8740 Pittem.  Let op: dit kan enkel na afspraak via e-mail!

Eigendomsvoorbehoud:
Alle artikelen blijven eigendom van De Piratenboot tot wanneer de volledige betaling is afgerond en bij ons werd geregistreerd. 

Klachten:
Alle klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, ons toe te komen: (a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, acht (8) dagen na de levering en (b) in geval van verborgen gebreken, acht (8) dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren. Het in ontvangst nemen van de goederen door de Koper dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld. 


Is er een artikel beschadigd of defect?
Neem dan binnen de 24u contact met ons op via info@depiratenboot.be met een duidelijke omschrijving. Na overleg kunnen wij je dan een retouradres bezorgen en/of het nodige doen om de schade te verhelpen. Retour is steeds op kosten van de klant.

Overmacht:
De Piratenboot is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe gehinderd is door overmacht. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan ernstige bedrijfsstoringen bij De Piratenboot, de leveranciers waarmee De Piratenboot samenwerkt en de transportbedrijven die bestellingen leveren bij De Piratenboot en klant.

Prijzen:
Al onze prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendingskosten. Verzendingskosten worden afzonderlijk vermeld bij afrekening van uw bestelling. Alle prijzen worden meegedeeld onder voorbehoud van correctie.

Betaling:
De Piratenboot laat betaling toe via overschrijving op het rekeningnummer BE14 6528 2730 3483 of via PayPal. Bij PayPal kan u ook betalen via Visa of Mastercard. Deze betalingen gebeuren via de beveiligde servers van PayPal.

Privacy:
De Piratenboot verbind zich ertoe uw gegevens privé te houden en deze enkel voor eigen doeleinden te gebruiken, dit wil zeggen dat wij uw gegevens niet doorgeven aan derden. Uw gegevens worden enkel gebruikt om eigen klantenbestand op te bouwen of andere eigen doeleinden. U kan uw gegevens laten schrappen door het sturen van een e-mail of schriftelijk naar info@depiratenboot.be of Koolskampstraat 13, 8740 Pittem. Uw e-mailadres kan sproradisch gebruikt worden om u op de hoogte te houden van updates. Telefoon en/of gsm-nummers worden enkel gebruikt indien er een probleem is met de bestelling of verzending. Via gsm kan hierdoor eventueel een tekstbericht verzonden worden. Adresgegevens worden enkel gebruikt om u de levering toe te zenden.
Conform de wet van 4 augustus 2012 informeren wij u dat er een session coockie geplaatst wordt om uw winkelkarretje bij te houden. Deze coockie wordt verwijdert bij het afsluiten van uw browser.

Toepasselijk recht:

Alle overeenkomsten afgesloten met Verkoper worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd. De rechtbank van Brugge is exclusief bevoegd. 

Bewijs:
Alle Partijen aanvaarden binnen het kader van hun relaties het elektronisch bewijs (bijvoorbeeld : e-mail, backups, ...).

Copyright:
Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van De Piratenboot tekst- en/of beeldmateriaal over te nemen, te publiceren, te verveelvoudigen of anderzins te gebruiken.

Indien een artikel van deze voorwaarden wordt nietig verklaard, zal deze nietigheid de geldigheid van de overige artikelen niet aantasten. 


De Piratenboot behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden op ieder moment te kunnen aanpassen.
Laatste aanpassing: 26/12/2012